คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว พ.ศ. 2555
   
โดยที่ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาพอสมควร มีเนื้อหาบางประการที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานจึงสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนและทันสมัยรวมทั้งชอบด้วยกฎหมาย คณะผู้บริหารจึงให้ออกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้
 
  สารบัญ (คลิกส่วนที่ต้องการอ่าน)
ชื่อข้อตกลง กำหนดวันให้ใช้ข้อตกลง บทกำหนดให้ยกเลิกข้อตกลงฉบับเก่า บทวิเคราะห์ศัพท์ ข้อความสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ และบทกำหนดผู้รักษาการตามข้อตกลง
หมวด 1 ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไป
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์
  ส่วนที่ 2 ข้อสงวนสิทธิของคณะผู้บริหาร
  ส่วนที่ 3 ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการ
  ส่วนที่ 4 ข้อจำกัดความรับผิดของคณะผู้บริหาร
หมวด 2 ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
  ส่วนที่ 1 บททั่วไป
  ส่วนที่ 2 ข้อปฏิบัติในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม
  ส่วนที่ 3 การวินิจฉัย
หมวด 3 นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลส่วนบุคคล
  ส่วนที่ 2 การติดตามการใช้งาน
  ส่วนที่ 3 มาตรการเพื่อความปลอดภัย
หมวด 4 สมาชิก
  ส่วนที่ 1 บททั่วไป
  ส่วนที่ 2 สมาชิกภาพ
  ส่วนที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
  ส่วนที่ 4 ระบบสมาชิกและระบบบริหารจัดการสมาชิก
หมวด 5 บทเบ็ดเตล็ด
บทเฉพาะกาล
 
  ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555
ขอแสดงความนับถือ
สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
(นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์)
ประธานคณะผู้บริหารคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์

 

(คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็มในรูปแบบ PDF) : ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว พ.ศ. 2555 0