ประวัติของคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
 
ปณิธาน

"เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเน้นทักษะการคิดและการให้เหตุผลอันเป็นรากฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์"

 
นโยบาย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์
2. ปรับปรุงวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ของคนไทย โดยเน้นความเป็นเหตุเป็นผลของคณิตศาสตร์
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

 
          "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ถือกำเนิดขึ้นจากแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ที่คิดโจทย์ขึ้นเองทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. 2543 จากแนวคิดของคุณสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์ ที่ต้องการแบ่งปันแบบทดสอบต่างๆ ที่คิดขึ้นเหล่านั้นต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยในช่วงเวลานั้นมีการพิจารณาแนวทางในการเผยแพร่อยู่หลายแนวทางด้วยกัน แต่แนวทางหนึ่งที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือ การเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ก่อนจะนำออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ได้มีการทดลองทำโดยใช้ภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ จนกระทั่งสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง จึงได้นำออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในราว พ.ศ. 2544
 
          โดยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2544-2548 เป็นการเผยแพร่โดยผ่านผู้ให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Web hosting) ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ในช่วงนี้ทางเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2546 ได้นำระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ให้บริการชาวไทยมาใช้เป็นครั้งแรก อนึ่ง ในช่วงนี้เป็น "ยุคก่อตั้ง" หรือยุค 1.0 ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www22.brinkster.com/mathscenter และ http://mathscenter.topcities.com โดยปัจจุบันนี้ทั้งสองเว็บไซต์ได้ยุติการให้บริการแล้ว ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำขวัญของเว็บไซต์จากเดิม "แหล่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย บนอินเทอร์เน็ต" มาเป็น "เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์" อันเป็นการตอกย้ำถึงแนวคิดและเจตนารมณ์เมื่อแรกก่อตั้ง รวมถึงในปีเดียวกันได้เริ่มบันทึกสถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม (PageViews) รวมถึงจำนวน Unique IPs และค่าสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้บริการของ Truehits.net ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด (ชื่อในปัจจุบัน) ตลอดจนการจัดตั้ง "ศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย" และจัดทำคอลัมน์ "หนังสือเรียนออนไลน์ของเด็กไทย... เพื่อเด็กไทย"
 
          ในช่วงปลาย พ.ศ. 2548 "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้ก้าวเข้าสู่ยุค 2.0 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น "ยุคจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุด" เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นวันที่ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนมอย่างเป็นทางการกับ Web hosting ของคนไทยในชื่อ "THAI-MATHPAPER.NET" จึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น "วันคล้ายวันก่อตั้ง" เว็บไซต์อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
          ภายหลังจากก้าวเข้าสู่ยุค 2.0 แล้ว "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีการปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์โดยรวม ตลอดจนการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆ เช่น มีการจัดทำระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมใหม่ โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL มีการจัดทำหน้า Admin's Talk เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากคณะผู้บริหารฯ ไปยังผู้เยี่ยมชม และการจัดทำคอลัมน์ "E-book ฉบับคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เป็นต้น รวมทั้งมีการเก็บสถิติจำนวนผู้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ทั้งหมดที่ให้บริการ
 
          ทั้งนี้ จากการเก็บสถิติจำนวนผู้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ดังกล่าวทำให้ทราบว่า มีอัตราการดาวน์โหลดสม่ำเสมอและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต จึงเป็นที่มาของการก้าวเข้าสู่ยุค 3.0 หรือ "ยุครุ่งเรือง" ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสีสันของหน้าเว็บ ตลอดจนการแยกคอลัมน์ "หนังสือเรียนออนไลน์ของเด็กไทย... เพื่อเด็กไทย" และคอลัมน์ "E-book ฉบับคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ไปจัดตั้งเป็นหน้าใหม่ โดยในระยะแรกยังรวมกันอยู่ จนกระทั่งในราวกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้ง "ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์" ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มุมความรู้พื้นฐานที่พัฒนามาจากคอลัมน์ "หนังสือเรียนออนไลน์ของเด็กไทย... เพื่อเด็กไทย" และมุมความรู้ขั้นสูงที่พัฒนามาจากคอลัมน์ "E-book ฉบับคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ "แผนผังเว็บไซต์" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชมในการค้นหาไฟล์ PDF ที่ต้องการ
 
          "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยอีก 1 ปีถัดมา คือ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดทำหน้า "แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา" เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในประเทศไทย รวมถึงการนำระบบ Image Verification หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Captcha" มาใช้ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยมเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นับได้เป็นเวอร์ชัน 3.1 และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้เปิดใช้งานระบบการค้นหากระทู้เป็นครั้งแรก
 
          ในปัจจุบัน "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ของนักเรียนไทย และยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการ "ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตามแนวทางที่ถูกต้อง" รวมทั้งเป็นแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มากยิ่งขึ้น
 
กลับหน้าแรก  |   คณะผู้บริหาร
ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บไซต์  |   ประกาศสำคัญจากคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา  |   ข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว พ.ศ.2555

 


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved