มุมความรู้ขั้นสูง :: ADMAC

มุมความรู้ขั้นสูง (Advanced Mathematics Book Centre: ADMAC) เกิดขึ้นจาก "โครงการหนังสือเรียนออนไลน์ ฉบับคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ซึ่งเผยแพร่เป็นครั้งแรกในการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งที่ 2 โดยมุมความรู้แห่งนี้มีลักษณะสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ เพราะฉะนั้น ด้วยลักษณะสำคัญดังกล่าว จึงมีคำแนะนำ 3 ประการ ไปยังผู้อ่านที่ต้องการใช้ประโยชน์จากหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้อย่างคุ้มค่า ดังต่อไปนี้
  1. ควรมีความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ทั้งสาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติมเป็นอย่างดี และต้องการเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อวิชาคณิตศาสตร์
  2. เนื่องจากหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้เกิดขึ้นจากการตีความหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ จึงอาจมีการจัดเรียงเนื้อหาที่ต่างออกไปจากหลักสูตรปกติ จึงควรใช้หนังสือเรียนชุดนี้เพื่อ "เสริม" การเรียนรู้ในชั้นเรียนตามหลักสูตรปกติ จะช่วยให้เกิดความแตกฉานในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
  3. สำหรับผู้อ่านที่เป็นครู ท่านสามารถทบทวนความรู้ที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอุดมศึกษาได้จากหนังสือเรียนออนไลน์ชุดนี้ จะช่วยให้นักเรียนของท่านเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้ง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ได้ศึกษาล่วงหน้าอีกด้วย
ด้วยความปรารถนาดี
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้ง "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
และผู้ก่อตั้ง "ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์-มุมความรู้ขั้นสูง"

 

กลุ่มที่ 1 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ (Fundamental Concepts of Mathematics)
เล่มที่ 1 หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics)
เล่มที่ 1 หลักคณิตศาสตร์
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[37,036]
เล่มที่ 2 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น (Elementary Set Theory)
เล่มที่ 2 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[39,606]
เล่มที่ 3 ระบบจำนวนจริง (Real Number System)
เล่มที่ 3 ระบบจำนวนจริง
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[92,775]
เล่มที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (Introduction to Number Theory)
เล่มที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[42,785]
กลุ่มที่ 2 พีชคณิตและเรขาคณิต (High-School Algebra and Geometry)
เล่มที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Mathematical Relations and Functions)
เล่มที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[101,979]
เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น (Introduction to Analytic Geometry)
เล่มที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[52,039]
เล่มที่ 7 เมทริกซ์ (Matrices)
เล่มที่ 7 เมทริกซ์
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[40,050]
เล่มที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number)
เล่มที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[39,812]
เล่มที่ 9 เวกเตอร์ (Vector)
เล่มที่ 9 เวกเตอร์
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[35,109]
กลุ่มที่ 3 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematical Analysis)
เล่มที่ 10 ลำดับและอนุกรม (Sequences and Series)
เล่มที่ 10 ลำดับและอนุกรม
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[77,594]
เล่มที่ 11 แคลคูลัสเบื้องต้น (Introduction to Calculus)
เล่มที่ 11 แคลคูลัสเบื้องต้น
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[163,019]
กลุ่มที่ 4 สถิติศาสตร์และวิยุตคณิตเบื้องต้น (Basic Statistics and Discrete Mathematics)
เล่มที่ 12 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
เล่มที่ 12 สถิติเบื้องต้น
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[33,948]
เล่มที่ 13 คณิตศาสตร์เชิงการจัดหมู่และความน่าจะเป็น (Combinatorial Mathematics and Probability)
เล่มที่ 13 คณิตศาสตร์เชิงการจัดหมู่และความน่าจะเป็น
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเฉลย
[0]
เล่มที่ 14 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to Graph Theory)
เล่มที่ 14 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเฉลย
[0]
เล่มที่ 15 กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น (Introduction to Linear Programming)
เล่มที่ 15 กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น
เค้าโครงหนังสือ
หนังสือเฉลย
[7,848]

ไปยัง... มุมความรู้พื้นฐาน


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved