Untitled Document
คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ศูนย์รวมข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลายเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยม
 
 

ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์

"ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์" จัดตั้งขึ้นในคราวปรับปรุง "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เข้าสู่เวอร์ชันที่ 3 โดยการย้ายหนังสือเรียนออนไลน์ (e-book) ที่เคยนำเสนอไว้ในหน้า Home Page มานำเสนอใหม่เพื่อรองรับสิ่งที่คาดว่าจะจัดทำเพิ่มเติมในอนาคต

ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์แห่งนี้ประกอบด้วย "มุมความรู้" 2 ส่วน ได้แก่

  • มุมความรู้พื้นฐาน (Basic Mathematics Book Centre: BAMAC) ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วในโรงเรียน หรืออาจใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบก็ได้
  • มุมความรู้ขั้นสูง (Advanced Mathematics Book Centre: ADMAC) ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกิดจากการตีความหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใหม่ โดยเน้นการปูความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ ไม่เน้นการคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง พร้อมกับสอดแทรกความรู้คณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียนออนไลน์ (e-book) ทุกเล่มไปศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับอ่านไฟล์ชนิดนี้โดยเฉพาะ

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
 
มุมความรู้พื้นฐานมุมความรู้ขั้นสูง