คณะผู้บริหาร


นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์, Mr.Satdha Hanwongrith
  ชื่อเล่น โน้ต
  ตำแหน่ง - ผู้ก่อตั้ง และประธานคณะผู้บริหาร (CEO) "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
- ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ.2556-2558)
- สมาชิก (สามัญ) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) เลขที่ 00843
- สมาชิก (สามัญ) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) เลขที่ 52 1 010953 0 6
  ที่อยู่ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร
  การศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  e-mail Address admin@thai-mathpaper.net
  Facebook (ส่วนตัว) facebook@skoalar
  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
  สาขาคณิตศาสตร์ที่สนใจ - Ring Theory & Commutative Algebra
- Real & Complex Analysis
- IT for Mathematics Education
  งานวิจัยในชั้นเรียน (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน) - การศึกษาเจตคติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2555)

- การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2555)

- การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อ "อนุพันธ์อันดับสูง" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2556)

- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (พ.ศ. 2556)

- การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2557) หัวหน้าคณะผู้วิจัย

- ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ (ค 31103) โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2557)

- การศึกษาคุณลักษณะของครูคณิตศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้เรียน โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2557) หัวหน้าคณะผู้วิจัย

- การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2558) หัวหน้าคณะผู้วิจัย

  ผลงาน/ประสบการณ์พิเศษ - อบรมในหลักสูตร "กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดและทักษะทางคณิตศาสตร์" โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (พ.ศ. 2558)

- อบรมในหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (IS) ด้วย GPAS 5 Steps (มาตรฐานสากล 8 กลุ่มสาระ) ระดับมัธยมศึกษา (พ.ศ. 2558)

- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การผลิตสื่อการเรียนการสอน" ณ โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ (พ.ศ. 2557)

- อบรมในหัวข้อ "การทดลองคณิตศาสตร์แบบ Hands - On" (พ.ศ. 2557)

- อบรมในหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้โดยเน้นสมอง" โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (พ.ศ. 2556)

- อบรมในหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด" โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (พ.ศ. 2556)

- อบรมในหลักสูตร "การพัฒนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์" (พ.ศ. 2555)

- ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2552 (APAM 2009) ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2552)

- ประกาศนียบัตรงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง (International e-Learning Conference 2008: IEC 2008) จัดโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551)

- เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (วทท.34) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน พ.ศ.2551)

- เข้าร่วมประชุมวิชาการ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2008 (NECTEC-ACE 2008) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (24-25 กันยายน พ.ศ.2551)

- เว็บมาสเตอร์ Sudipan.net (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2552)

- ประกาศนียบัตรค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู ครั้งที่ ๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ.2546)

- ประกาศนียบัตรการอบรมภาษาอังกฤษในหลักสูตร TOEFL สำหรับนิสิตในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2545)

- ประกาศนียบัตรการอบรมในหลักสูตร IT Genius รุ่นที่ 4 ระดับ Senior Cybernaut จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2544-2545)

- อดีตที่ปรึกษาชุมนุม Scrabble โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี (ปีการศึกษา 2544)

- อดีตรองประธานชุมนุม Scrabble โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี (ปีการศึกษา 2543)

 

นายศุภณัฐ ชัยดี
นายศุภณัฐ ชัยดี, Mr.Supanut Chaidee
  ชื่อเล่น ณัฐ
  ตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์
  ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่
  การศึกษา

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
- นิสิตปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  e-mail Address schaidee@hotmail.com
  เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.student.chula.ac.th/~54721219/
  คติประจำใจ คนไม่เคยทำอะไรเลย จะไม่ทำอะไรผิดพลาด สิ่งที่พลาดแล้วจะทำให้แกร่งขึ้น
  สาขาคณิตศาสตร์ที่สนใจ

Mathematical Analysis
Fixed Point Theory
Mathematical Modeling and Numerical Analysis
Geometry
Integrated Mathematics and Science

  ผลงาน/ประสบการณ์พิเศษ

งานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี เรื่อง การลู่เข้าของการทำซ้ำแบบสองขั้นตอนและสามขั้นตอนบนปริภูมิบานาค

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 10 (JSTP)

งานวิจัย เรื่อง สมบัติทางพีชคณิตบางประการของ O(Zn)

เข้าค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ปี 2549 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ในโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (Gifted Math) รุ่นที่ 1 โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547-2549

เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547

กลับหน้าแรก  |  ติดต่อเรา  |   ประวัติของเรา
แผนผังเว็บไซต์  |   ประกาศสำคัญจากคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา  |   ข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว


Copyright © 2005 - 2012 All Rights Reserved